42nd Draper Mile, 6:30 p.m., Blacksburg, Va.

Fri., Aug. 2 – 6:30 p.m.
42nd Draper Mile
Draper Road
Blacksburg, VA.

Race Day Registration:
Mish Mish
125 N Main Street #200
Blacksburg, VA 24060

RunSignUp